Barreres dinàmiques de protecció de despreniments

Les barreres dinàmiques de contenció de caiguda de roques representen una solució avançada i altament eficient per a la protecció en zones susceptibles a despreniments de roques de gran mida. Aquestes pantalles són capaces de controlar un possible impacte de grans magnituds.

Tecnologia i disseny en les barreres dinàmiques

Aquestes pantalles absorbeixen l’energia cinètica de les masses que es desprenen, gràcies a la deformació de la mateixa barrera i dels elements dissipadors d’energia. Mitjançant aquests elements s’aconsegueix una contenció efectiva de les roques despreses, minimitzant el risc de danys a les infraestructures i persones.

L’estructura de les pantalles varia segons els requisits del sistema, és a dir, segons l’energia d’absorció precisada.

  • Barreras dinámicas Barcelona
  • Barreras dinámicas Girona
  • Barreras dinámicas Tarragona
  • Barreras dinámicas Lleida

En termes generals, la seva estructura consta de pals d’acer, peu per a la unió a la placa base, ancoratges a les plaques base i ancoratges a la muntanya. I l’element de tancament, que dependrà de la capacitat d’absorció precisada i podrà integrar diferents tipus de membranes a les que se superposarà una malla de triple torsió que impedeixi el pas a les pedres més petites, en els casos que sigui necessari.

Així funcionen les barreres dinàmiques

Les barreres dinàmiques funcionen sota principis d’enginyeria i estan especialitzades per absorbir i dissipar l’energia generada per la caiguda de roques. Aquests sistemes són capaços de detenir roques de diverses mides i velocitats, oferint una protecció segura en àrees d’alt risc.

Entre les principals característiques del sistema cal destacar la seva alta capacitat de recuperació després de l’impacte.

Es tracta d’una tècnica molt eficient en casos de despreniments freqüents de roques procedents de talussos molt alts, o fins i tot, inaccessibles. 

En tractar-se d’un sistema de protecció passiva les barreres se situen de manera que s’interposen entre la zona d’origen del despreniment i l’àrea a protegir (carretera, edifici, etc.). Basant-nos en la mida dels blocs amb el risc de desprendre’s i la trajectòria prevista de caiguda, a Solutioma definim l’altura de la barrera i la capacitat d’absorció d’energia necessària.

Innovació en materials i construcció

Aquesta solució destaca per la seva alta capacitat d’integració en el medi i el baix impacte ambiental generat, convertint-se en una de les principals mesures contra despreniments que millor conjuguen la protecció amb el respecte al medi ambient.

Cada actuació amb barreres dinàmiques s’aborda de manera personalitzada. A través de l’estudi de les possibles trajectòries de caiguda dels elements rocosos estudiem els punts més apropiats per instal·lar les barreres dinàmiques.

A més, tenint en compte els impactes que hauran de suportar, es calculen les seves dimensions per aconseguir el punt òptim de resistència. D’aquesta manera i amb relativament poc material, es controlen grans despreniments, sent així una solució ideal per a ubicacions de difícil accés.

Un procés d’instal·lació detallat i segur

La instal·lació de les barreres dinàmiques es duu a terme seguint estrictes protocols de seguretat i eficiència. Els nostres equips especialitzats utilitzen tècniques avançades per assegurar una instal·lació ràpida i fiable.

A Solutioma, el nostre compromís amb la seguretat es mostra en cada actuació que duem a terme. Busquem solucions que ofereixin la màxima protecció i alhora respectant el medi ambient i fomentant pràctiques sostenibles.

Impacte ambiental reduït i protecció de l’entorn

Les nostres barreres dinàmiques estan dissenyades per integrar-se harmònicament amb l’entorn, reduint el seu impacte visual i ambiental.

El departament tècnic de Solutioma estudia exhaustivament cada situació de perill de despreniments, dissenyant, projectant i executant la solució més adequada, garantint la protecció davant despreniments.

Projectes

Projectes

Barrera dinámica para taludes
Barrera dinámica instalación
Barreras dinámicas Lleida
Barreras dinámicas Catalunya
Barrera dinamica - LP2 La Palma - 2023
Barreras dinámicas carretera

Vídeos

Vídeos

Especialistes en la instal·lació de barreres dinàmiques

Estabilització de talussos i protecció contra despreniments amb helicòpter

Voleu més informació sobre barreres dinàmiques?

Si està interessat a buscar solucions de protecció contra despreniments, no dubti a contactar amb el nostre equip d’experts a Solutioma.

Oferim assessorament detallat i personalitzat per garantir que trobi la solució més adequada a les seves necessitats. Contacti amb nosaltres omplint el nostre formulari o trucant al 900 101 895 per una consulta personalitzada.