Canal Ètic o Canal Intern de Informació (CII)

Solutioma informa als seus treballadors, proveïdors i totes aquelles persones que mantenen una relació laboral o professional amb l’empresa, que, d’acord amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i amb la voluntat de garantir en tot moment el compliment de la normativa legal vigent, ha implementat un Sistema Intern d’Informació (SII) regulat en la citada llei, demostrant el seu compromís amb el foment d’una cultura basada en principis i valors ètics.

Aquest SII comprèn, entre altres aspectes, un canal obert de comunicació directa (CII) en el qual es podran informar de presumptes irregularitats o infraccions penals, administratives greus o molt greus, o sobre el dret de la Unió Europea, que dins de l’activitat normal de l’empresa es detectin o es sospiti que es estan produint. D’aquesta manera, el CII de Solutioma habilitat a aquests efectes les 24 hores al dia, els 365 dies de l’any, és el següent:

És important tenir en compte que el CII està regulat tant per la esmentada llei com per la Política del SII, les Garanties i mesures de protecció de la persona informant i de la persona afectada per la informació, i el Procediment de gestió de les informacions rebudes, tots ells integrats dins del SII de Solutioma.

Totes les comunicacions que es facin a través del CII, les dades facilitades i la identitat de les persones informants, seran tractades amb la màxima confidencialitat i privadesa, permetent el CII les informacions anònimes, d’acord amb la normativa legal vigent.

A més, es vetllarà i respectarà en tot cas el compromís de protecció a la persona informant, evitant tota mena de conductes que puguin comportar represàlies contra aquells que, de bona fe i sense faltar a la veritat, emetin qualsevol informació mitjançant el CII.