Canviar l'idioma

Canal Ètic

Canal Ètic o Canal Intern d’Informació (CII)

Solutioma informa als seus treballadors, proveïdors i totes aquelles persones que mantenen una relació laboral o professional amb l’empresa, que, d’acord amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i amb la voluntat de garantir en tot moment el compliment de la normativa legal vigent, ha implementat un Sistema Intern d’Informació (SII) regulat en la citada Llei, demostrant el seu compromís amb el foment d’una cultura basada en principis i valors ètics.

Dit SII comprèn, entre d’altres, un Canal obert de comunicació directa (CII) en el qual es podran informar presumptes irregularitats o infraccions penals, administratives greus o molt greus o sobre el dret de la Unió Europea, que dins l’activitat normal de l’empresa es detectin o sospitin que s’estan produint. D’aquesta manera, el CII de Solutioma habilitat a l’efecte 24 hores al dia 365 dies l’any, és el següent

https://intranet.canaldenuncies.com/ca/user/solutioma

Cal tenir en compte que el CII està regulat tant per la citada Llei com per la Política del SII, les Garanties i mesures de protecció de la persona informant i de la persona afectada per la informació, i el Procediment de gestió de les informacions rebudes, tots ells integrats dins el SII de Solutioma

Totes les comunicacions que es realitzin a través del CII, les dades facilitades i la identitat de les persones informants, seran tractades amb la màxima confidencialitat i privacitat, possibilitant el CII les informacions anònimes, d’acord amb la normativa legal vigent.

A més, es vetllarà i respectarà en tot cas el compromís de protecció a la persona informant, evitant tota mena de conductes que puguin comportar represàlies contra aquells qui, de bona fe i sense faltar a la veritat, emeten qualsevol informació mitjançant el CII.

Garanties i mesures de protecció de les persones informants i de les persones afectades per les informacions Política del sistema intern d’informació