Control de l’erosió

Control de l’erosió

Control de l’erosió2024-04-19T11:18:03+00:00

Solucions innovadores en bioenginyeria per al control de l’erosió

A Solutioma desenvolupem solucions avançades en el sector de la bioenginyeria per al control de l’erosió, un aspecte imprescindible en la integració mediambiental de zones sensibles.

Les nostres tècniques, sovint complementades amb treballs d’estabilització de talussos, són fonamentals per a la preservació de terrenys, així com per millorar la sostenibilitat i la resiliència dels entorns naturals davant els desafiaments ambientals.

  • Hidrosiembra en taludes
  • Hidromanta
  • Manta orgánica en Ginesta
  • Varios muros de gaviones
  • Geoceldas
  • Geomalla para Taludes en la carretera
  • Muro verde
  • Hidrosiembra en taludes con un camión

Quines solucions oferim en control de l’erosió?

La hidrosembra és una tècnica efectiva que utilitzem per a la revegetació de talussos, sòls erosionats, desmunts i terraplens, amb la qual aconseguim controlar l’erosió i integrar les obres al paisatge disminuint l’impacte ambiental.

L’hidromanta és una membrana ecològica contra l’erosió amb la qual s’actua en llocs on es requereix el seu control, i l’hidrosembra no sigui suficient. Aquest sistema és particularment ideal per a àrees exposades a condicions extremes com pluges fortes o vents intensos.

La manta orgànica és una xarxa de teixit orgànic biodegradable, eficaç per promoure la regeneració natural del terreny. No només ajuda en la restauració d’àrees erosionades, sinó que també juga un paper crucial en la prevenció de futurs despreniments, enfortint el sòl i fomentant el creixement de la vegetació.

Els murs verds no només són una tècnica d’estabilització de talussos, sinó que també integren una solució estètica i ecològica. Aquesta opció és adequada per a projectes que busquen un equilibri entre funcionalitat i respecte per al medi ambient.

Les geomalles tridimensionals són solucions adequades per problemes de control de l’erosió, ja que faciliten la revegetació i el drenatge. Protegeixen adequadament un talús de l’erosió causada pel flux d’aigua de pluja o rius.

Per a terrenys propensos a l’erosió i que necessiten també una protecció contra despreniments, la solució més adequada és la malla combinada amb geomalla. Aquesta solució no només millora la resistència del sòl, sinó que també optimitza la gestió de l’aigua i la vegetació, contribuint a la salut i sostenibilitat de l’ecosistema.

Les membranes d’alta resistència amb geomalla polimètrica, proporcionen un alt rendiment i s’apliquen a necessitats d’estabilització superficial de talussos que també requereixen protecció contra l’erosió.

Les geocel·les que fem servir són un sistema de confinament del terreny. No només milloren la càrrega i l’estabilitat en zones erosionades, sinó també resulten idònies per al control de l’erosió en terrenys sotmesos a fenòmens erosius continus.

A Solutioma estudiem, projectem i instal·lem barreres contra flux de sediments per controlar el flux d’aigua de manera eficient, reduint significativament el risc d’erosió i lliscaments. Aquestes intervencions són crucials per mantenir la integritat del terreny en zones propenses a fluctuacions hídriques o condicions climàtiques extremes.

La tècnica de projecció de substrats és una solució per a la millora del sòl i recuperació de zones. Actuem projectant components que afavoreixen el desenvolupament de vegetació i la regeneració del sòl, i alhora es crea una capa que protegeix contra l’erosió.

Projectes

Projectes

Varios muros de gaviones
Manta orgánica en Ginesta
Hidrosiembra en taludes con un camión

FAQs

Com revegetar un talús?2024-04-17T08:01:41+00:00

Per a aconseguir una revegetació de talussos, trobem diverses tècniques com la hidrosiembra, hidromanta, manta orgànica o els murs verds d’estabilització de talussos.
Aquestes solucions són fonamentals per a la preservació de terrenys i també milloren la sostenibilitat i la resiliència dels entorns naturals davant els desafiaments ambientals.

Què són les malles amb geomalla o malles amb estera?2024-04-17T07:57:04+00:00

La malla amb geomalla és una solució que integra una estera polimèrica tridimensional amb el reforç d’una malla de triple torsió.

Aquesta solució integral s’aplica en actuacions on es precisa una combinació de protecció contra l’erosió i l’estabilització superficial del talús. Aquests sistemes també es poden combinar amb una solució de revegetació, com la hidrosiembra, per aconseguir una major integració paisatgística i fomentar la biodiversitat.

Com contribueix el control de l’erosió a la preservació del medi ambient?2024-04-04T08:14:08+00:00

El control de l’erosió ajuda a conservar el medi ambient en prevenir la degradació del sòl, la sedimentació dels cossos d’aigua i la pèrdua de biodiversitat. També redueix la contaminació de l’aigua i manté la qualitat dels ecosistemes.

En quins casos és necessari implementar mesures de control d’erosió?2024-04-04T08:16:54+00:00

Les mesures de control d’erosió són necessàries en àrees susceptibles a l’erosió del sòl, com ara costes degradades, ribes de rius, zones afectades per incendis forestals i llocs de construcció, on trobem materials poc cohesionats i exposats directament als efectes meteorològics, bàsicament la pluja i l’aigua de ruixat.

Desitja rebre més informació sobre les nostres solucions de control de l’erosió?

Contacti amb nosaltres per explorar junts solucions personalitzades pels seus desafiaments. Descobreixi com les nostres tècniques innovadores poden no només protegir, sinó també potenciar i preservar la integritat del seu projecte.

Go to Top