Canviar l'idioma

Xarxes d'anells

Per a l’estabilització de talussos amb risc de despreniment es pot utilitzar la xarxa d’anells ancorada al terreny mitjançant bolons, de tipus passiu o actiu, encarregats de la transmissió de la càrrega a una profunditat suficient per a arribar al substrat rocós i d’aquesta manera aconseguir les capacitats de suport necessàries.

Aquest tipus de sistemes eviten els despreniments i els moviments de grans masses de sòl i roca inestables del talús, fixant-los i evitant així el seu despreniment. Són especialment apropiats per a massissos rocosos de gran volum que han de ser estabilitzats i requereixen una membrana que permeti, mitjançant la seva flexibilitat, adaptar-se completament a les seves irregularitats superficials.

Solutioma estudia, defineix, calcula i dimensiona íntegrament els sistemes de xarxa d’anells. Des de l’elecció concreta de la xarxa, el tipus d’ancoratge a executar, les característiques dels cables de repartiment, els ancoratges perimetrals, etc., dimensionem i executem la solució més apropiada.