Canviar l'idioma

Soil nailing

El soil nailing, o clavetejat del terreny, és una tècnica de reforç de talussos en excavació que consisteix en la instal·lació d’ancoratges de reforç molt propers entre si, els quals, combinats amb la instal·lació d’una malla electrosoldada d’acer i la projecció de gunita, garanteixen l’estabilitat d’un talús durant el procés d’excavació.

El soil nailing és especialment apropiat en talussos de desboscament o excavacions en els quals, a causa de les condicions del terreny, poden produir-se sobrepressions que mobilitzin el terreny en cotes superiors de l’excavació i provoquin el seu lliscament. És una tècnica que no tan sols garanteix l’estabilitat del talús sinó que, en conseqüència, permet el desenvolupament d’unes condicions de treball segures per als operaris en obra a peu de talús.

Durant el procés d’excavació per pous de recalçar es realitzen un conjunt de perforacions per allotjar els ancoratges, els quals, una vegada injectats i finalitzats, es fixaran a l’armadura de reforç prèviament instal·lada sobre la qual finalment es realitzarà el gunitat. Les característiques dels bolons, de l’armadura i del formigó projectat sempre dependran de les necessitats de reforç del terreny.

A Solutioma executem soil nailing o mur clavetejat, realitzant des dels ancoratges fins a la projecció del formigó mitjançant les tècniques més avançades en el sector i amb maquinària pròpia.