Canviar l'idioma

Pantalles estàtiques

La caiguda de roques, arbres, l’erosió, les allaus i els despreniments poden suposar un perill potencial per a persones i per a immobles, infraestructures, carreteres...; béns, en definitiva. Instal·lem pantalles antidespreniments o barreres contra despreniments d’acer per tal d’evitar aquest tipus de problemàtica. Aquest sistema té la finalitat de detenir, en el moment de la caiguda, les roques, els arbres o qualsevol material que es desprengui, de manera que protegeix les vies de comunicació i les infraestructures.

Les barreres estàtiques o pantalles estàtiques són útils per a contenir despreniments petits però continuats. Consisteixen en una estructura a base d’acer, cable i malla de triple torsió.