Canviar l'idioma

Geocel·les

Aquesta tècnica consisteix en la instal·lació sobre els talussos d’una estructura alveolar de rombes entrellaçats entre si fixada al sòl mitjançant piquetes metàl·liques. Aquesta estructura s’omple amb terra vegetal creant un sistema de confinament del terreny idoni per al control de l'erosió en zones sotmeses a fenòmens erosius continus.

A més, permet l’aplicació al seu damunt d’una hidrosembra i, fins i tot, permet realitzar una plantació, millorant les seves pròpies condicions de control de l’erosió i confinament del terreny a més de la integració en el medi. És idònia per a talussos amb pendent de fins a 1:1 per a terraplens i desmunts, sobre membranes impermeables, sobre formigó en terrenys durs, revestiments de riberes, dics de contenció, abocadors, protecció d’estreps o estructures recobertes amb terra.