Canviar l'idioma

Gabions

Els gabions són paral·lelepípedes construïts amb diferents tipus de materials, el més habitual dels quals és la malla de triple torsió. El seu interior s’omple amb pedra, ja sigui rodona o en forma de còdol, i és tensat amb filferro. Presenten l’avantatge de no haver de ser cimentats, de manera que per a la seva instal·lació únicament és necessari el condicionament del terreny de la base i el seu anivellament.

Solutioma dimensiona i construeix la solució més apropiada en cada cas per a optimitzar els resultats.

Gabions de malla de triple torsió

Els gabions de malla són els més comunament instal·lats. Presenten magnífiques prestacions de resistència i actuen com a murs de gravetat. A més, gràcies a les característiques de la malla hexagonal de triple torsió de la qual es compon la seva estructura principal, són especialment adequats per a adaptar-se al terreny i afavorir el seu drenatge, evitant pressions intersticials en l’extradós.

Gabions de fusta

Puntualment i en llocs que tinguin algun valor estètic, instal·lem gabions construïts amb rodons tornejats o seccions quadrades de fusta tractada, reblerts amb pedra de les mateixes característiques que la utilitzada en els gabions de malla.

Gabions decoratius o d’embelliment

Els gabions rígids o d’embelliment tenen la mateixa funció que els anteriors, però són molt menys comuns i estèticament són més atractius. En aquest tipus de gabió, els paral·lelepípedes estan construïts amb un enreixat d’acer corrugat i galvanitzat que els dota d’una estètica rectilínia i esvelta.