Canviar l'idioma

Formigó projectat o gunitats

La gunita és una barreja d’aigua, àrid, ciment i additius que, amb la bomba i el canó adequats, es projecten sobre la superfície a recobrir.

La projecció de formigó s’empra tant en talussos com en boques de túnels, embassaments, etc. Solutioma la combina amb altres tècniques com la malla ancorada amb ancoratges, per aconseguir una solució integral.

Per millorar la seva integració paisatgística es pot tematitzar la gunita a través de l’addició de colorants diversos que s’assemblin a la tonalitat rocosa de la zona. També es pot complementar amb la hidrosembra dels terrenys contigus.